Odbornici SO Rogatica protiv smanjena prihoda od prodaje šume

31.01.2013.

SO Rogatica

ROGATICA – Na današnjoj 4. redovnoj sjednici Skupštine opštine Rogatica odbornici su izrazili svoj negativan stav prema promjenama u strukturi raspodjele prihoda koji šumska gazdinstva ostvaruju prodajom drvnih sortimenata. Naime, do sada je opštinama po ovom osnovu pripadalo 10%, a prema novim inicijativama o revidiranju ovog odnosa spominje se smanjenje čak i do nivo 2% ili 3%.

U formi zaključka odbornici su se, dakle, usprotivili ovim promjenama i ovlastili su načelnika opštine da intenzivira kontakte sa načelnicima susjednih opština kojih se takođe egzistencijalno tiče ova odluka. Ovlastili su ga i da povlači sve korake koji su mu, u skladu sa zakonom, na raspolaganju kako se ne bi desilo da bude ozbiljno ugrožen Budžet opštine Rogatica za 2013. godinu. Naime u Budžetu od 5 miliona i 650 hiljada KM najveći planirani prihod je upravo od prodaje šume i on iznosi 730 hiljada KM. Njegovim ozbiljnim smanjenjem realizacija kompletnog Budžeta bila bi ozbiljno ugrožena, a time i finasiranje svih potreba lokalne zajednice koje se finansiraju na ovaj način.

Inače, na današnjoj sjednici usvojen je Program rada SO Rogatica za 2013. godinu, Odluka o planu kapitalnih investicija za period 2013. – 2017. godina, Odluka o utvrđivanjju stope poreza na nepokretnosti za 2013. godinu, Odluka o stimulisanju nataliteta za 2013. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova stalnih radnih tijela SO Rogatica.

Usvojeni su i programi rada i finansijski planovi za 2013. godinu javnih ustanova čiji je osnivač opština Rogatica: Dječjeg obdaništa, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, Narodne biblioteke i Centra za kulturu „Radenko Mišević“, dok su programi i planovi Doma zdravlja i Teritorijalne vatrogasne jedinice, na prijedlog Komisije za budžet i finasije – odbijeni. Naime, njihovi finansijski planovi bili su projektovani na veće iznose nego što su planirana sredstva Budžeta optine za ove namjene. Ovim ustanovama sugerisano je da, u narednom periodu, fionansijske planove usklade sa Budžetom predviđenim sredstvima, te da ih, na jednom od narednih zasjedanja, ponovo dostave Skupštini na razmatranje.