Prijem 7 radnika u opštini Novo Goražde

30. januara 2013. 058.ba

Posao

Opis rаdnog mjestа

I

1. Samostalni stručni saradnik za društvene i zanatsko-preduzetničke djelatnosti (1 izvršilac)

2. Komunalni policajac (1 izvršilac)

3. Stručni saradnik za poslove knjigovodstva budžeta i budžetske korisnike (1 izvršilac)

4. Stručni saradnik za personalne poslove, prijem podnesaka i poslove pisarnice (1 izvršilac)

5. Vozač autobusa (1 izvršilac)

6. Ložač i održavanje objekata (1 izvršilac)

7. Portir (1 izvršilac)

II – OPIS POSLOVA

Kandidati za navedena radna mjesta obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne službe opštine Novo Goražde.

Kandidati koji se izaberu, prije prijema na neodređeno vrijeme, provešće 60 dana na probnom radu.

 

Opšti i posebni uslovi zа prijem u rаdni odnos

III – OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo, koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske
7. mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od 3 godine, prije objavljivanja konkursa,
8. da ne službe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (član IX. Tačka 1. Ustava BiH),
9. da ne postoji sukob interesa.

IV – POSEBNI USLOVI:

Pod – 1. Visoka stručna sprema, položen stručni ispit za rad u administr. službi i 1 godina radnog iskustva;

Pod – 2. Visoka stručna sprema društvenog smjera, položen stručni ispit za rad u administrativnoj službi i 3 godine radnog iskustva;

Pod – 3. SSS ekonomskog smjera, položen stručni ispit za rad u administr. službi i 6 mjeseci radnog iskustva;

Pod – 4. SSS društvenog smjera, položen stručni ispit za rad u administr. službi i 6 mjeseci radnog iskustva;

Pod – 5. V ili III stepen, vozač „D“ kategorije i 6 mjeseci radnog iskustva;

Pod – 6. KV radnik i 6 mjeseci radnog iskustva;

Pod – 7. KV radnik i 6 mjeseci radnog iskustva.

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz MKR,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
– potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu, za dokaze iz tačke 6, 7. i 8. opštih uslova,
– ovjerenu fotokopiju diplome – svjedočanstva, o traženoj školskoj spremi,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u administrativnoj službi za radna mjesta pod 1, 2, 3. i 4.
– dokaz o radnom iskustvu,
– ovjerenu fotokopiju lične karte,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviće samo izabrani kandidati.

Sa kandidatima koji budu ušli u uži izbor, Komisija za sprovođenje postupka za prijem kandidata, obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

VI – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima Konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:
OPŠTINA NOVO GORAŽDE – Konkursna komisija
(prijava na Konkurs za popunu (navesti radno mjesto) Centar I. b.b.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje – Biro Novo Goražde i Oglasnoj tabli opštine Novo Goražde. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Pratite nas na FACEBOOKU
Zatvori

Komentari:

Komentari se objavljuju u realnom vremenu i 058.ba ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Komentari sa takvim sadržajem biće izbrisani, a lažni profili biće banovani.

Oznake: ,