Za TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” – 350 miliona KM

18.02.2014.
HE Mrsovo noću

Budući izgled HE Mrsovo

RUDO – Kompanija “Comsar Energy” investiraće ove godine u Republici Srpskoj oko 350 miliona KM u dva velika projekta koje realizuje: izgradnju TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” u opštini Rudo, a ukupna investicija oba postrojenja veća je od milijardu evra!

Projekat izgradnje TE “Ugljevik 3”, instalisane snage 2X300 MW u 2014. godini, osim prve faze izgradnje samog elektroenergetskog postrojenja, obuhvata i pokretanje površinskih kopova uglja “Ugljevik istok 2” i “Delići i Peljave -Tobut”.

Tu je površinski kop krečnjaka “Baljak”, završetak pripremnih radova na deponiji uglja u sklopu termoelektrane, nostrifikacija projektne dokumentacije za TE “Ugljevik 3”, izrada elaborata protivpožarne zaštite…

Biće izrađena studija priključenja na prenosnu mrežu BiH, pribavljanje potrebnih saglasnosti, dozvola i odobrenja za građenje TE “Ugljevik 3”, izgradnju dionice regionalnog puta – zamjenska saobraćajna veza za naselja Ugljevik – Mezgraja.

Neophodno je izraditi i projektno-tehničku dokumentaciju i eksproprijaciju zemljišta za Rudnik uglja “Ugljevik istok 2”, otkup zemljišta potrebnog za izgradnju Rudnika i TE, izgradnju rudničkog kruga, komunalne infrastrukture i pristupnih sabraćajnica za rudnik uglja “Ugljevik istok 2”…

Biće obavljena i priprema terena za uređenje odlagališta jalovine, te za nabavku mehanizacije potrebne za otvaranje rudničkih kopova…

Projekat izgradnje HE “Mrsovo” u prvoj polovini 2014. godine predviđa završetak procedure potrebne za dobijanje ekološke dozvole, kažu za SRNU u ovoj kompaniji.

Izrađena je konačna verzija Studije uticaja na životnu sredinu, obavljena je stručna revizija studije i javni uvid studije. U toku je izrada Dokaza uz Studiju uticaja na životnu sredinu i nakon javnog uvida Dokaza očekuje se da dobiju ekološku dozvolu.

U januaru ove godine završena je revizija Idejnog projekta hidroelektrane i u toku je izrada Glavnog projekta.

Nakon što kineski partneri završe Glavni projekat, strane ovlaštene kompanije izvršiće nostrifikaciju. Ugovorena je i izrada Studije priključka hidroelektrane na prenosnu elektroenergetsku mrežu BiH. Paralelno sa izradom tehničke dokumentacije teče i postupak eksproprijacije zemljišta koje će biti potopljeno nakon formiranja akumulacije.

Urađen je i revidiran Elaborat eksproprijacije, a u toku je priprema zahtjeva za proglašenje opšteg interesa, nakon čega se ide u otkup zemljišta.

Cilj svih aktivnosti jeste da se do sredine godine prikupi sva dokumentacija i riješe imovinsko-pravni odnosi da bi se pribavilo Odobrenje za građenje hidroelektrane i počeli građevinski radovi.

U drugoj polovini godine planirana je izgradnja kampusa za smještaj radnika, gradilišnih radionica, snabdijevanje gradilišta vodom i električnom energijom, otvaranje kamenoloma. Zatm slijedi formiranje drobilišnog postrojenja i betonske baze i izrada pristupnih puteva i mosta nizvodno od brane.

Prvi radovi na skretanju toka rijeke i iskopu temeljnih jama betonske gravitacione brane planirane su za početak 2015. godine.

Planirano je da radovi, kada je riječ o Termoelektrani 3 u Ugljeviku, počnu do druge polovine 2014. godine, a predviđeni rok za izgradnju Termolektrane je 36 do 40 mjeseci od početka radova.

Ovaj projekat kompanije “Comsar Energy” u Republici Srpskoj predstavlja najveću grinfild investiciju u energetskom sektoru na prostoru jugoistočne Evrope.

Ukupna vrijednost investicije, za oba postrojenja – TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo”, iznosi više od milijardu evra.

U toku izgradnje TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” biće angažovano nekoliko hiljada radnika sa pretenzijom da to bude domaća radna snaga, dok će u toku redovnog rada eksploatacije objekata broj zaposlenih iznositi /za Rudnik i Termoelektranu “Ugljevik 3” /oko 1.000 radnika i za HE “Mrsovo” približno 30 radnika.

Veliki je značaj izgradnje “Ugljevika 3” s obzirom na kapacitet TE i s obzirom na to da prosječna godišnja proizvodnja električne energije u BiH iznosi 14. 700 GWh /izvještaj DERK-a iz 2012. godine/. Planirana proizvodnja od 4.380 GWh godišnje donijeće povećanje od oko 30 odsto u odnosu na dosadašnju proizvodnju.

Kompanija je odlučna u primjenjivanju najnovijih tehnologija koje zadovoljavaju najviše međunarodne standarde zaštite životne sredine i efikasnosti.

Osim velikih ulaganja u čiste izvore obnovljive energije, “Komsar”, takođe, uvodi najmodernije tehnologije koje zadovoljavaju najviše međunarodne standarde zaštite životne sredine i u konvencionalnoj proizvodnji električne energije.

“Kao i do sada i ubuduće će naši projekti biti nadgledani da bi se osiguralo da ispunjavaju najviše ekološke standarde i koriste savremene tehnologije, da bi se eliminisao svaki rizik od zagađenja životne sredine” – rečeno je iz ove kompanije SRNI.

Projekti “Comsar Energy” su u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zaštitu životne sredine i važećim zakonodavstvom, koje je na snazi u Republici Srpskoj i BiH.

Opredijeljenost investitora jeste da TE “Ugljevik 3” treba da ima minimalan uticaj na životnu sredinu, kako tokom gradnje tako i tokom eksploatacije, te je kao programski zadatak usvojeno da elektrana ispunjava trenutno najstrože propise EU o emisijama zagađujućih materija.

Izabrana tehnologija i oprema za TE “Ugljevik 3” treba da obezbijede da se vrijednosti svih emisija iz TE uklope u evropske norme i lokalne propise.

U skladu s tim urađena je i Studija zaštite životne sredine na osnovu koje je dobijena ekološka dozvola.

U kompaniji “Comsar Energy” ističu da su u Republici Srpskoj veoma zadovoljni obimom realizovanih aktivnosti i u prethodnoj, 2013. godini.