SO Rogatica – Štete od poplava pola miliona maraka

29.08.2014.

SO Rogatica

ROGATICA – Majske poplave u opštini Rogatica nanijele su ukupnu štetu od 495.000 maraka. U tome su štete kod pravnih lica 394.000, a kod fizičkih 101.000 maraka. Rečeno je daas, 29. avgusta, na redovnoj sjednici Skupštine opštine uz razmatranje i usvojanje konačnog izvještaja o štetama koje su izazvale majske nepogode.

Štete na građevinskim objektima procijenjene su na iznos od 180.000 maraka. Stambene zgrade oštećene su za 36.000, gradsko kupalište na Rakitnici 17.000, izvorišni bunar gradskog vodovoda u Ziličini 10.000, putevi i mostavi 75.000 i mrjestilište i ribogojilište u Slapu na Žepi 34.000 maraka.

Značajne štete pričinjene su i obrtnim sredstvima. Stradao je riblji fond u ribogojilištu „Slap“ u vrijednosti od 163.000 maraka. Šteta pričinjena „Vizionu“ procijenjena je na 40.000 i „Ikonić-komercu“ 10.000 maraka. Tu je i šteta na imanjima poljoprivrdnih gazdinstava gdje su bili poplavljeni usjevi strnih žita, povrće i voće.

Na ovoj sjednici razmatrana je i usvojena informacija o izvršenju budžeta opštine za period januar – juni tekuće godine.

– Prihodi u budžetu, rečeno je, ostvareni su u visini od 2,618.846 maraka. To je 42,58 posto od plana, a 0,04 procenta više od ostvarenja u istom periodu prošle godine

Najviše prihoda došlo je od poreza – 62 posto. Neporeski prihodi su 30,61 i ostali nešto više od 7 procenata.

U istom periodu izdaci su bili 2,843.331 marku, ili 46,23 posto od plana, a za 9,88 procenata više od ostvarenja u prvih šest mjeseci 2013. godine.

Poplave u Rogatici

Najviše prikupljenih sredstava utrošeno je na lična primanja – 39,29 posto. Za materijale i usluge potrošeno je 21,88 posto, za grantove 10,46, socijalnu zaštitu 12,42 i nabavku stalnih sredstava 11,08 posto.

Pošto su izdaci premašili prihode za 224.485 maraka na sjednici je rečeno da će se prekoračenje naknaditi povećanjem naplate planiranih budžetskih prihoda i kroz relokaciju postojećih sredstava u budžetu kroz predstojeći rebalans.

Na sjednici su donesene i dvije odluke. Prva je o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine i druga, vrlo značajna, o prihvatanju grant sredstava Evropske komisije po projektu „Vodovod i kanalizacija Republike Srpske“ za „Sanaciju vodovodnog i kanalizacionog sistema opštine Rogatica“ – komponenta 1.

Prema ovoj odluci opština će putem Evropske investicione banke dobiti, bespovratno 308.598,80 evra, a ugovor o tome potpisaće načelnik opštine sa Ministarstvom za finansije Republike Srpske.

Razmatran je i usvojen izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija, a nešto „varnica“ na relaciji predsjednik Skupštine Kemo Čamdžija – odobrnik Stranke za boljitak Slobodan Perković izazvala je tačka Odbornička pitanja i inicijative. Sve se završilo u okviru demokratskog dijaloga.