Hidroelektrane na Drini očekuju dobit od oko četiri miliona KM

08.01.2015.

HE na Drini

VIŠEGRAD – Po završetku poslovne 2014. godine ZP ”Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad svečano su obilježile 25 godina postojanja. Tim povodom Mile Lakić, generalni direktor ove kompanije, u intervjuu za Poslovne novine kaže da je HE “Višegrad” za 25 godina rada proizvela 22.825 GWh električne energije, odnosno godišnje prosječno oko 913 GWh električne energije (uvažavajući i prekid isporuke električne energije u toku rata zbog rušenja dalekovoda) što predstavlja i planiranu proizvodnje hidroelektrane na osnovu hidrološkog niza.

Od početka rada HE “Višegrad” godišnja proizvodnja uvijek je bila u nivou sa planom koji iznosi 909 GWh električne energije. Proizvodnju električne energije obezbjeđuju tri agregata pojedinačne snage po 105 MW.

“Godinu 2014. karakterišu naglašene hidrološke oscilacije, pa je, shodno tome, i kretanje proizvodnje za devet mjeseci pokazalo odstupanja u odnosu na plan. Navešćemo primjer prvog kvartala gdje je proizvodni zaostatak iznosio 112,00 GWh, ali se u nastavku godine hidrološka situacija znatno popravila. Kada se pogleda kumulativni devetomjesečni period, može se konstatovati da ostvarena proizvodnja iznosi 723,19 GWh ili 4,35% iznad rebalansiranog plana za posmatrani period. Od navedene proizvodnje, za podmirenje domaćih potrošača plasirano je 584,98 GWh ili 81% ostvarene proizvodnje, a preostali iznos od 138,21 GWh predstavlja bilansne viškove plasirane u izvoz, tome koliko je 2014. godina bila u hidrologiji znatno povoljnija, i proizvedenim viškovima, te investicijama”, navodi za Poslovne novine direktor “HE na Drini” Mile Lakić.

Mile Lakić

O tome kakva su finansijska očekivanja Lakić, za Poslovne novine kaže da bi bruto dobit, prema procjenama, trebala da iznosi oko četiri miliona KM.

Protekla 2014. je godina sa najviše investicija te, kako kaže, samo za prvih devet mjeseci 2014. godine realizacija investicionih projekata iznosila je 9,3 miliona KM. Od ovog iznosa investicije u pogonsku spremnost su 1,64 miliona KM, sanacija proviranja vode ispod brane iznosila je 7,18 miliona KM i projekti na uvođenju informacionih tehnologija 0,45 miliona maraka.

Ističe da su uspješno završili sve započete projekte u 2014. godini (koji su zavisili od njih samih), a ostalo je par projekata čija realizacija zavisi od drugih subjekata, a koji bi se trebali završiti u naredne tri godine.

Pomenuo je i da su radovi na sanaciji proviranja vode ispod brane HE “Višegrad” uspješno završeni 31. oktobra 2014. godine. Prema mjerenjima monitoring sistema, isticanje na izvorima smanjeno je za 70% u odnosu na stanje prije početka sanacije, što se za ovu vrstu radova smatra izuzetnim uspjehom. Navodi da se efekti izvedenih sanacionih radova ogledaju u povećanju proizvodnje električne energije na godišnjem nivou 40 GkW/h i u popravljanju kvaliteta stjenske mase u fundamentu brane, kao i u obezbjeđenju funkcionalnosti i stalne pogonske spremnosti objekta hidroelektrane.