Skupština usvojila Budžet

31.03.2022.

NOVO GORAŽDE – Na drugoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Novo Goražde koja je održana danas, usvojen je Plan budžeta opštine Novo Goražde za 2022. godinu. Sredstva Budžeta raspoređuju se u ukupnom iznosu od 2.557.774,00 KM, od čega 1.788.642,00 KM na tekuće rashode, dok će se ostatak sredstava utrošiti na investiciona ulaganja. Može se reći da opština Novo Goražde, posle dugog niza godina konačno ima usvojen jedan pravi razvojni budžet, te da su se mjere štednje iz prethodnog mandata vlasti pokazale kao pun pogodak.

Ovim je opština Novo Goražde izašla iz režima takozvanog privremenog finansiranja koje je bilo na snazi tokom prvog kvartala godine.

Tokom današnjeg rada, Skupština je donijela i Plan utroška sredstava od koncesione naknade za 2022.godinu, Plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Novo Goražde za 2022.godinu, Program mjera za sprječavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Novo Goražde za 2022. godinu, te Program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije.

Osim pomenutih akata, bitno je napomenuti da je Skupština opštine Novo Goražde usvojila i set odluka potrebnih za sprovođenje Zakona o socijalnom stanovanju na području naše opštine. Pomenuti zakon je stupio na snagu još 2019. godine, a sistem takozvanog socijalnog stanovanja je uveliko zaživio i funkcioniše u većini lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Sjednica je otpočela u 9.00 časova, a završena je u 10.30 časova.