Skupština opštine Rogatica – Usvojen rebalans i nacrt budžeta

17.11.2022.

ROGATICA – Danas, 17. novembra, održana redovna sjednica Skupštine opštine protekla je u znaku finansija. Prvo je, većinom glasova pozicije u ovom sazivu opštinkog parlamenta, usvojena odluka o rebalansu i izvršenju budžeta za tekuću godinu u visini od 8 miliona i 680.000 maraka. To je za 12,7 posto više od planiranih sredstava u budžetu za 2022. godinu.

Prihodi od poreza, rekla je načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Tijana Brkić, zastupljeni su sa 68 posto. Neporeski prihodi učestvuju sa 25 i svi ostali prihodi nepunih 10 procenata.

Što se tiče rashoda oni su usklađeni sa prihodima i podijeljeni su na tekuće rashode opštinske uprave i službi koje se finansiraju iz budžeta u visini od 7,2 miliona maraka. Za nefinansijsku imovinu, odnosno kapitalne investicije, namijenjeno je blizu milion maraka, otplatu dugova 354.000 i ostale izdatke sa budžetskom rezervom 130.000 maraka.

Uz rebalans budžeta za tekuću godinu, odbornici su nakon usvajanja polaznog materijala i javne rasprave o nacrtu budžeta, usvojili konačan prijedlkog nacrta opštinskog kolača za 2023. godinu. Zaustavljen je na 8 miliona i 800.000 mraka. To je za 1,30 posto više od planiranog u tek rebalansom usvojenog za ovu godinu. I u ovom dokumntu vode porezi sa preko 66 i neporeski prihodi sa nešto više od 25 posto i ostali prihodi sa nepunih 10 procenata.

Tako sastavljen kao prijedlog biće ponuđen na usvajanje Skupštini opštine na prvoj narednoj sjednici na usvajanje u zakonskom roku, odnosno najdalje do kraja godine.

I ostali dio ove sjednice bio je u znaku finansija. Data je saglasnost na finansijske planove za 2023. godinu javnih ustanova čiji je osnovač opština Rogatica. Radi se o Domu zdravlja „Dr Zoran Mitrović“, koji računa na podršku opštinskog budžetau visini od 75.000 maraka, Centru za socijalni rad u čijem finansiranju opština treba da učestvuje sa 581.990 maraka, ili 56 posto, , Dječijem vrtiću „Bambi“ 324.500 maraka ili 67 posto, Narodnoj biblioteci „Vojislav Lubarda“ 12.500 maraka za materijalne, režijske i troškove tekućeg i investicionog održavanja, jer plate rednika i ostale troškove finansira budžet Republike Srpske, Centru za kulturu i sport „Radenko Mišević“ 612.000 ili skoro 94 posto od ukupno planiranih sredstava, i Turističkoj organizaciji opštione 96.600 maraka ili 85 posto od ukupno planiranih sredstava za godišnju aktivnost.

POHVALE ZA JKP „VRELA SELJANI“

Kao posebne tačke na ovoj sjednici bilo je razmatranje plana poslovanja za 2023. Godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vrela Seljani“ i troogodišnjeg plana poslovanja ovog preduzeća za period 2023 – 2025. Godina.

U raspravi koja je tim povodom vođena od odbornika, posebno opozicije, izrečeno je i dosta pohvala na račun rada ovog preduzeća koje bi iduću poslovnu godinu trbalo da okonča sa prihodom od 1,272.300 maraka, rashodima od 1,269.700 i ostatkom dohotka od 2650 maraka.

Što se tiče trogodišnjeg plana on je zbir planiranih različitih aktivnosti kojim treba da se ostvari što urednije snadbjevanje higijenski ispravne vode svim potrošačima uz odvod otpadnih voda i postizanje što veće efikasnosti na smanjenju gubitaka pri isporuci vode i troškova poslovanja u svim fazama rada.

Tekst i foto: Sreten Mitrović