Skupština usvojila nacrt budžeta

15.11.2022.

NOVO GORAŽDE – U toku današnjeg dana, Skupština opštine Novo Goražde je održala svoju šestu redovnu sjednicu u aktuelnom sazivu, te donijela niz važnih akata iz domena svojih nadležnosti.

Prema usvojenom nacrtu Plana budžeta Opštine za 2023. godinu, planirani iznos prihoda u narednoj godini je ukupno 2,483,860.00 KM. Usvojeni nacrt budžeta je upućen i na javnu raspravu, a centralna javna rasprava o ovom dokumentu biće održana 22.11.2022. godine, u sali za sjednice SO Novo Goražde, u 12.00 časova. Na centralnoj javnoj raspravi, zainteresovani subjekti će moći da upute sve sugestije i primjedbe u pogledu usvojenog nacrta budžeta. Prethodno će, u periodu od sedam dana, nacrt plana budžeta biti dostupan na uvid, u prostorijama Odsjeka nadležnog za poslove finansija, u zgradi opštine.

Usvojen je i Nacrt rebalansa plana budžeta opštine Novo Goražde za 2022. godinu, te je u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske takođe upućen u proceduru javne rasprave, na način sličan proceduri koja se primjenjuje i prilikom usvajanja Plana budžeta.

Skupština je donijela i Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Opštinske izborne komisije Novo Goražde, sa krajnjim rokom objave oglasa 12.01.2023. godine. Mandat aktuelnim članovima OIK-a ističe 09.03.2023. godine, a za okončanje konkursne procedure CIK je podzakonskim aktima ostavio rok od 60 dana prije isteka mandata članovima OIK.

Prema preporukama Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, donesene su i odluke o otpisu pojedine pokretne imovine i stvari u svojini opštine Novo Goražde, te odluke kojima su prenesene u svojinu drugim subjektima određene pokretne stvari koje su u faktičkom posjedu novih vlasnika bile već više od jedne decenije.

Skupština je danas usvojila Izvještaj o stanju poljoprivrede i stočarstva na području opštine Novo Goražde u 2020.i 2021. godini, te Izvještaj o stanju zanatsko-preduzetničkih i društvenih djelatnosti na području opštine Novo Goražde u 2020.i 2021. godini. Pomenuti izvještaji nisu mogli biti ranije razmatrani, iz razloga kasnog konstituisanja Skupštine opštine.

Iz istih razloga, Skupština je danas razmatrala, te usvojila Izvještaj o finansijskom poslovanju JZU „Dom zdravlja doktor Velimir Gigović“ Novo Goražde za 2020. i 2021. godinu, te Plan rada ove javne ustanove za 2021. i 2022. godinu.

Opština Novo Goražde