80 hiljada KM rogatičkim udruženjima građana

24.01.2013.

Opština Rogatica

ROGATICA – Opština Rogatica raspisala je konkurs za dodjelu sredstava predviđenih Budžetom opštine Rogatica za 2013. godinu, a za finansiranje projekata i aktivnosti udruženja građana koji su od posebnog interesa za opštinu.

Pravo učešća imaju udruženja građana sa sjedištem na području opštine Rogatica, za ukupan iznos vrijednosti projekta ili za dio nedostajućih sredstava.

Sredstva će se dodjeljivati prvenstveno udruženjima građana čiji se projekti i aktivnosti odnose na:

– rješavanje problema omladine, porodice, žena, nezaposlenih, izbjeglica, starih lica, penzionera, lica sa posebnim potrebama i sve građanske inicijative koje pomažu ustanovljavanju bezbjednosti posebno na socijalnom planu;

– afirmisanje kulturnih potencijala i posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture;

– afirmisanje očuvanja životne sredine i podizanja nivoa ekološke kulture i

– afirmisanje razvoja sela, očuvanje tradicije i običaja.

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u šalter sali Opštine Rogatica. Podnosi se Komisiji za saradnju sa udruženjima građana, u zapečaćenoj koverti putem pošte, ili predaje u Šalter salu Opštine Rogatica.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a počinje da teče od 28.01.2013. godine

U roku od 15 dana od dana završetka konkursa Komisija za saradnju sa udruženjima građana donijeće Odluku o raspodjeli sredstava.