Održana 49. regionalna poljoprivredna izložba [FOTO]

08.10.2013.

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

ROGATICA – Četrdeset deveta po redu Regionalna poljoprivredna izložba „Rogatica 2013“ počela je 04.10.2013. godine u 17.00 časova mini modnom revijom koju su zajednički organizovali Udruženje žena „Snop“, Udruženje žena „Rogatica“ i Lokalna akciona grupa „Devetak“. Revija pod nazivom „Naše niti za vaše snove“, imala je i svoju humanitarnu dimenziju. Naime, sve novčane nagrade predviđene za najbolje ocjenjene modele proslijeđene su porodicama teško bolesnih Rogatičana Stojana Čarkića, Nikole Mojevića i Milijane Perović.

Modna revija u Rogatici

Nakon revije održana su izuzetno kvalitetna stručna predavanja iz oblasti stočarstva i ratarstva: „proizvodnja i prerada mlijeka“, dr Dragutin Matarugić, Poljoprivredni fakultet Banjaluka i „abiotičke promjene na krtoli krompira“ dr Mile Dardić, poljoprivredni fakultet Banjaluka. Prava je šteta što, s obzirom na kvalitet, predavanja nisu bila bolje posjećen jer se, prema riječima prisutnih poljoprivrednika, zaista imalo šta čuti i naučiti.

Drugog dana, u subotu 05.10.2013. godine, manifestaciju ja na sajmištu Lužnica otvorio načelnik opštine Tomislav Puhalac. „Hrana koju ovdje danas vidimo je dobra, zdrava, najvećeg mogućeg kvaliteta i mnogi bi je u svijetu poželjeli na svome stolu. Samo ne znaju ni da ona postoji. Nije im to niko rekao. I to je jedan od ciljeva ove izložbe: da obavijestimo javnost da mi imamo dobre i zdrave poljoporivredne proizvode, mnogo bolje od onih koje oni sada kupuju po tržnim centrima i koriste za svakodnevnu ishranu. Takođe ja mislim i da je poljoprivredna proizvodnja rješenje za mnoge naše probleme. Ne za sve, ali za mnoge jeste. Provedite danas ovdje sa nama jedan prijatan i koristan oktobarski dan; svi rogatičani neka se osjećaju kao domaćini izložbe, a svi gosti dragi i dobrodošli, i kao da su kod svoje kuće“ rekao je, između ostalog, prvi čovjek Rogatice Tomislav Puhalac.

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013 b

Vrijeme je bilo prelijepo za ovo doba godine, jer tradicionalno u dane izložbe već godinama pada kiša; izlagači su došli u očekivanom broju, a i kvalitet eksponata je bio dobar. U ovčarstvu, prema tvrdnjama resornih stručnjaka, najbolji viđen na poljoprivrednim sajmovima i izložbama ove godine.

Ovčarstvo

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

Ocjenjivačka komisija za ovce u sastavu: Dragan Gavranović, dipl. inž. predsjednik, Svjetlana Mičić, dipl. inž. član, i Nada Mihajlović, dr. vet. med. član, u skladu sa utvrđenim kriterijumima izvršila je evidentiranje, ocjenjivanje i nagrađivanje izloženih kolekcija i konstatovala sljedeće:

Ukupan broj izlagača (porodičnih poljoprivrednih gazdinstava) je 28, izložili su ukrupno 228 grla, odnosno 41 kolekcija sljedećih kategorija:
-kolekcija dvizica (5 grla) 21,
-kolekcija priplodnih ovaca (5 grla) 20,

Nakon evidentiranja i pregleda izloženih kolekcija, Komisija je izvršila ocjenjivanje i dodjelu nagrada.

Prvo mjesto podijelili su Slavko Purković i Dragan Džida (400 KM), drugo mjesto su podijelili Nedeljko Nikolić i Dragiša Lalović (300 KM)…

Stručni osvrt Komisije glasio je: Izložbene kolekcije su bile veoma dobrog kvaliteta, a pojedine čak i izuzetnoga kvaliteta. Na izložbi su zastupljene rase pramenka, oplemenjena i sjenička pramenka. Kondicija izloženih grla ja generalno dobra. Pripremljenost grla je iz godine u godinu sve bolja, naročito kod pojedinih izlagača. I pored toga, proizvođačima treba savjetovati da se grla za izložbu moraju posebno pripremiti i da ista moraju biti u izložbenoj kondiciji.

Kozarstvo

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

“Na ovogodišnjoj izložbi izloženo je 6 kolekcija koza rase “alpina” koje nisu bile u takmičarskom dijelu već su dobili nagrade van konkurencije – za učešće u iznosu od 100.00 KM. Ovo možemo smatrati promocijom kozarstva i ujedno promocijom udruženje kozara “Jugo-istoka” Republike Srpske. Nadamo se da će se povećati broj i da ćemo sledeće godine imati novu takmičarsku kategoriju u oblasti kozarstva” konstatovala je Komisija u sastavu Dragan Gavranović, dipl. inž. Predsjednik, Svjetlana Mičić, dipl. inž. član i Nada Mihajlović, dr. vet. med. član.

Nagrađeni u kozarstvu su bili van konkurencije a novčani iznos od 100 KM dobili su: Neđeljko Perućica, Radojko Stanić, Milenko Borovčanin, Miljan Mutlak, Salko Gušić i Brkić Goran.

Govedarstvo

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

Komisija u sastavu: dr. Dragutin Matarugić, predsjednik, Jelena Vlačić, dipl. inž. član i Milanko Ševo, dr. vet. med. član u skladu sa utvrđenim kriterijumima izvršila je evidentiranje, ocjenjivanje i nagrađivanje izloženih grla i konstatovala sljedeće:

Ukupan broj izlagača je 19, koji su izložili ukupno 36 grla, sljedećih kategorija:
-junice dobi preko 12 mjeseci 7 grla,
-steone junice 8 grla,
-krave od I – IV laktacije 19 grla,
-van konkurencije 3 grla.

Prvo mjesto podijelili su Kusmuk Rasko i Dragan Džida (400 KM).

Fabrika stočne hrane „GEBI“ iz Čantavira, Republika Srbija, dodjelila je prvonagrađenima po 3 vreće stočne hrane i to: Džida Dragan – muzne krave, Kusmuk Rasko – hranu za junad.

„Planina“ a.d. Han Pijesak van konkurencije izložilo je grla rase „hereford“ za koja je dodijeljena novčana nagradau iznosu od 500 KM.

Stručni osvrt: izložena stoka je različitog kvaliteta i pasminskog sastava. Više pažnje pokloniti kondiciji i pripremi stoke za izložbu. Obratiti pažnju pri selekciji na oblik i građu vimena.

Konjarstvo

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

„Planinsko dobro“ d.o.o. Borike van konkurencije izložilo je grla arapskog o bosansko-brdskog konja, za koja je dodijeljena novčana nagradau iznosu od 500 KM.

Krompir

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

Ocjenjivačka komisija u sastavu prof. dr Mile Dardić, predsjednik, Dragan Petrović, dipl. inž. član i Momir Obradović, dipl. inž. član u skladu sa utvrđenim kriterijumima zvršila je evidentiranje, ocjenjivanje i nagrađivanje izloženih uzoraka krompira u kategorijama sjemenskog materijala i merkantilnog krompira i konstatovala sljedeće:

„Ukupan broj izlagača registrovane proizvodnje sjemenskog krompira je 2, koji su izložili ukupno 11 uzoraka raznih sorata i kategorija.

Ukupan broj izlagača merkantilnog krompira je 12, koji su izložili ukupno 31 uzorak“.

Nakon evidentiranja, pregleda izloženih uzoraka krompira i u skladu sa utvrđenim kriterijumima, Komisija je izvršila ocjenjivanje i dodjelu nagrada.

Nagrađenih izlagači sjemenskog i merkantilnog krompira:

A. Sjemenski krompir
1. УПП „Соланум продукт“ (400 KM)
2. „АГРОС“ доо (300 KM)

B. Merkantilni krompir
Prvo mjesto zazuze je Drgomir Džida (200 KM)

Merkantilni krompir

Stručni osvrt: proizvodnja merkantilnog krompira je opterećena nizom klimatskih, tehnoloških i tehničkih problema, pa je na izložbi predstavljen sa manjim brojem izlagača. Izložbeni sortiment je reprezentativan za ovo područje a u prizvodnju ulaze relativno nove sorte višeg genetičkog potencijala rodnosti. U tehnološkom smislu prizvođači konstantno napreduju u primjeni savremenih agrotehničkih mjera, pa se može reći da prosječan prinos merkantilnog krompira ima tendenciju rasta i da je već sada nadmašio prosječan prinos u Republici.

U skromnim tehnološkim i tehničkim uslovima, ukupna proizvodnja bilježi tendencije rasta, svake godine prizvođač stoji pred dilemom, a pojedini prave stručne greške kada je u pitanju vrijeme, način vađenja, skladištenje i da treba pružiti pomoć proizvođačima u rješavanju i tih nedostataka. Oni sada nisu ozbiljnije izraženi pa očekujemo da će kvalitet proizvedenog merkantilnog krompira ponuđen biti kupcima na zavidnom nivou.

Sjemenski krompir

Ove godine imamo 2 proizvođača sjemenskog krompira, što je manje u odnosu na prethodne godine. Pokazuje se da je sjemenska proizvodnja krompira veoma zahtjevna, da traži sve bolje uslove smejštaja, primjene agrotehničkih mjera i stručnost u tom poslu. Proizvođači koji nemaju sve te uslove, gube korak u toj proizvodnji. Izloženi soriment je raznovrstan, prisune su većinom novije visokoproduktivne sorte, što se pokazuje kao vidan napredak na unapređenju sjemenske prizvodnje krompira. Vidljiv je visok kvalitet sjemenskog krompira, dobro zdravstevno stanje izloženih sorata. U uslovima pravilnog skladištenja, što proizvođači imaju, može se očekivati dobar kvalitet sjemenskog krompira koji će biti na raspolaganju kod ovih proizvođača.

Kajmak – skorup

Ocjenjivačka komisije za skorup – kajmak u sastavu Nada Štica, dipl. inž. predsjednik, Ana Obradović, dipl. inž. član, Branko Ujić, dipl.inž. član, i Vasilija Ujić, sekretar u skladu sa utvrđenim kriterijumima izvršila je evidentiranje, ocjenjivanje i nagrađivanje izloženih uzoraka skorupa – kajmaka i konstatovala sljedeće:

Ukupan broj izlagača, odnosno uzoraka je 18, ukupan broj izlagača mladog kajmaka, odnosno uzoraka je 0, broj nagrađenih je 18.

Poljoprivredna izlozba Rogatica 2013

Nakon evidentiranja i degustacije, odnosno organoleptičke ocjene izloženih uzoraka skorupa – kajmaka, Komisija je izvršila ocjenjivanje i dodjelu nagrada.

Stručni osvrt:

Izloženi skorup-kajmak je ujednačenog i u cjelini dobrog kvaliteta sa karakterističnim organoleptičkim svojstvima, što je rezultat same higijene i uslova u kojima se proizvodi.

Važno je napomenuti da od 18 izloženih uzoraka 12 proizvođača nije imalo mliječni karton, što je zakonska obaveza svakog proizvođača. Na ovo je ukazivano svake godine ali se propust ponavlja. Zbog toga smo ove godine svima koji nisu imali pomenuti dokument umanjili po 5 od ukupnog broja bodova, tako da je nekima izmakla nagrada za ekstra klasu. Ubuduće izlagače skorupa-kajmaka bez mliječnog kartona nećemo ni uzimati u razmatranje.

Najuređeniji štand

Spisak nagrađenih za najuređeniji štand na 49. Regionalnoj poljoprivrednoj izložbi Rogatica 2013. održanoj 05.10.2013.godine:

1. Џида Станка (80 KM)
2. Дракул Мира и Јовичић Момирка (80 KM)

Opština Rogatica snosila je troškove prevoza stoke za izlagače iz susjednih opština kojima to nisu učinile njihove matične opštine.

Još ponešto sa 49. izložbe

Na ovogodišnjoj izložbi po prvi put pojavili su se izlagači iz Srbije. Grupa vinara iz Valjeva došla je kao rezultat dobre saradnje – prisustva naših privrednika na tamošnjem sajmu Kolubarskog okruga. Fabrika stočne hrane „GEBI“ iz Čantavira, Republika Srbija, izlagala je svoje proizvode, ali i učestvovala u dodjeli jedne od nagrada u naturi.

Svoje štandove na izložbi su imale i mikrokreditne organizacije „Mikrofin“ „Partner“ i „Lok“.

Pokrovitelj manifestacije bilo je Ministarstvo vanjskih poslova i ekonomskih odnosa ministra Mirka Šarovića, dok je podrška Ministarstva ponjoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srspke izostala iako se radi o jednoj od četiri poljoprivredne izložbe koje je ovo Ministarstvo klasifikovalo kao regionalne.

Opština Rogatica - Zoran Janković