Sa 13. sjednice Skupštine opštine

18.11.2013.

SO Rogatica

ROGATICA – Redovna 13. sjednica SO Rogatica, u 10.00 časova (u petak) 15.11. 2013. godine, započela je odavanjem posljednje pošte minutom ćutanja nedavno preminulom načelniku Odjeljenja za finansije opštine Rogatica Milovanu Vaji Sorku.

Sjednici je od ukupno 19 odbornika, koliko broji opštinski parlament, prisustvovalo njih 17.

Zapisnik sa prethodne sjednice i dnevni red usvojeni su jednoglasno i bez diskusija.

Prve diskusije vođene su o Programu rada načelnika. Odbornik SNSD-a Milomir Ećimović izrazio je mišljenje da je pogrešno to što se usvaja Program rada načelnika opštine, a ne usvaja se istovremeno i Program rada SO Rogatica. Predsjednik Skupštine Kemo Čamdžija pojasnio je da je načelnik dužan da svoj program rada donese do kraja novembra, a Skupština do kraja decembra, te da se radi o poštovanju rokova donošenja strateških dokumenata. Odbornik Ećimović rekao je i da nije zadovoljan time što, po njegovom mišljenju, u načelnikovom Program nisu svoje mjesto dobili ratni vojni invalidi, a posebno što u Nacrtu budžeta nisu predviđena sredstva za rad rogatičkog Udruženja vojnih invalida. Odgovorio mu je načelnik opštine Tomislav Puhalac rekavši da su ratni vojni invalidi sastavni dio boračke populacije, te da im je posvećeno dužno mjesto u Programu rada. „Sa punim uvažavanjem i na svakom mjestu odnosim se prema ratnim vojnim invalidima. I nadalje ću nastaviti da radim tako. Prošle godine značajno smo povećali izdvajanja za Boračku organizaciju. To je organizacija koja se bavi upravo problemima ratnih vojnih invalida, porodicama poginulih i demobilisanim borcima. Nemojte od mene očekivati, sa pozicije na kojoj se nalazim, da dam doprinos cijepanju Boračke organizacije na različita udruženja“ rekao je Puhalac.

Program rada načelnika opštine Rogatica za 2014. godinu usvojen je sa 15 glasova „za“ i 2 glasa „uzdržan“. Uzdržani su bili odbornici SNSD-a. Načelnik Puhalac zahvalio se odbornicima na podršci koju su pružili njegovom Programu rada. Rekao je i da bi njegovo zadovoljstvo bilo potpunije da je dobio jednoglasnu podršku Skupštine za ono što namjerava raditi u 2014. godini.

Kad već govorimo o izjašnjavanju odbornika na 13. sjednici SO i sve ostale odluke informacije i zaključci koji su doneseni imali su ubjedljivu skupštinsku podršku, a u samo 2 glasanja podignuta su 3 kartona na kojima piše „uzdržan“. Naime, tako su se izjasnili odbornici opozicije: dva iz reda SNSD-a i jedan iz DNS-a.

Informaciju o izvršenju Budžeta opštine Rogatica za period 01.01. – 30.09.2013. godina, kao treću tačku dnevnog reda, podnijela je, u ime Odjeljenja za finansije Tijana Motika. Ona je upoznala odbornike da je u Budžetu opštine u navedenom periodu ostvaren suficit od nepune 64.000 KM, budžetska rezerva nije korištena, a izvršeno je 35 relokacija budžetskih sredstava.

Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2013. godinu objašnjen je kratko, jer je pred odbornicima bio, u formi Nacrta, na prethodnoj sjednici. Ministarstvo finansija RS dalo je određene preporuke, a opštinsko Odjeljenje za finansije i načelnik opštine postupili su po tim preporukama. Provedena je i javna rasprava, a u međuvremenu je stigla i saglasnost od Ministarstva za Rebalans kakav se našao pred odbornicima. I kakav je usvojen.

Nacrtom budžeta za 2014. godinu predviđena su budžetska sredstva u iznosu od 6 miliona 150 hiljada KM što je za 1,65% više od usvojenog Rebalansa budžeta za 2013. godinu – rečeno je u uvodnom izlaganju iz Odjeljenja za finansije. Odbornik Milomir Ećimović prigovorio je da se radi o potrošačkom Nacrtu budžeta, ali i to da je dio sredstava planiran na kreditnoj osnovi. Odgovoreno je odborniku da je suština svakog budžeta to da bude potrošen, ali da se njegov kvalitet ogleda u uravnoteženosti prihoda i rashoda, što u ovom Nacrtu jeste učinjeno. Takođe je pojašnjeno da je jedini ispravan način planiranja bio taj da se u Nacrtu planiraju sredstva od povrata PDV-a. Naime, ukoliko se uđe u realizaciju Projekta rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije koji bi bio rađen na kreditnoj osnovi, onda se moraju planirati sredstva od povrata PDV-a. „Zakon nas je obavezao na to da Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu uvrstimo u sastav AS Rogatica, i u Nacrtu budžeta morali smo da predvidimo plate za njih. Ne mislim da to što smo planirali i da jednom broju visokoobrazovanih omladinaca i omladinski pružimo priliku da odrade pripravnički staž, a time i da u budućnosti konkurišu negdje za posao, znači da je Nacrt budžeta potrošački. Morate znati da nismo predvidjeli niti jedne KM za povećanje plata zaposlemnim u AS Rogatica, time smo sebi dali moralno pravo da osporimo bilo čije tvrdnje da je Nacrt potrošački“ rekao je načelnik opštine Puhalac.

Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta urbanističkog plana naselja gradskog karaktera Rogatica predstavio je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Rade Jovanović. Stanovnici opštine Rogatica imaju priliku da ovaj dokument pogledaju svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova u sali SO Rogatica. Nakon što ostvare uvid primjedbe mogu upisivati u Knjigu primjedbi ispred sale ili prenijeti direktno radnicima nadležnog odjeljenja u kancelariji broj 21. sve do 15. decembra.

U toku rasprave o Informaciji o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture na području opštine Rogatica odbornici su iznijeli razmišnjalja o tome da bi lokalna zajednica morala u budućnosti poraditi na iznalaženju mogućnosti za obrazovanje i drugih struka potrebnih privredi Rogatice.

U okviru Informacije o obavljenoj žetvi strnih žitarica, ubiranju roda krompira i pripremama za jesenju sjetvu na području opštine Rogatica u 2013. godini odbornici su upoznati da je u 2013. ubrano 3.178 tona krompira i 684 tone strnih žita, što je više nego prethodne godine.

Dnevni red 13. sjednice iscrpljen je usvajanjem Zaključka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Turistička organizacija opštine Rogatica jer je aktuelnom direktoru istekao mandat.