Sa 16. sjednice SO: Iscrpljujuće zasjedanje sa obimnim dnevnim redom

04.02.2014.

SO Rogatica

ROGATICA – Obiman dnevni red redovnog 16-og zasjedanja SO Rogatica, održanog 31.01.2014. godine, od 14 tačaka koliko je imao u prijedlogu, proširen je na samoj sjednici, na prijedlog načelnika opštine, za još dvije tačke. Sa proširenjem dnevnog reda složili su se svi odbornici. Na sjednici je bilo prisutno svih 19 odbornika, koliko i broji opštinski parlament.

Odbornici su se lako dogovorili i oko Odluke o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu nakon što im je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Rade Jovanović obrazložio da se radi o zakonskoj obavezi iz Zakona o komunalnim djelatnostima o donošenju ove odluke svake godine. Za ove namjene planirano je da se u 2014. godini potroši 360 hiljada maraka, što je za 82 hiljade manje nego prošle godine. Jovanović je obrazložio i to da će se pokušati ostvariti i još određene uštede po troškovnim stavkama.

O prijedlogu Odluke o stimulisanju nataliteta vođena je odbornička rasprava i čuli su se različiti prijedlozi, od toga da se porodicama koje se liječe od steriliteta novac isplaćuju unaprijed, pa do prijedloga da se isplaćuju različiti iznosi za prvo, drugo i treće rođeno dijete. Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Novaković obrazložio je da zakonska regulativa dozvoljava da se novac isplati isključivo nakon što se prilože računi za liječenje. Na kraju rasprave odbornici su usvojili Odluku kao u prijedlogu: za svako dijete rođeno u 2014. godini da se isplati jednokratna novčana pomoć od 300 KM, a za bračne parove koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine, da se isplati novčana pomoć na ime troškova liječenja u 2014. godini u iznosu do 1.000,00 KM, na osnovu priloženih računa od liječenja.

I o prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na listu spomenika i spomen-obilježja od velikog značaja za opštinu Rogatica odbornici su imali različitih razmišljanja. Jedni su smatrali da na Listi spomenika i spomen obilježja treba da stoji samo naziv i lokacija slomenika, dok su drugi bili mišljenja da bi trebalo i tu da stoji isto ono što piše i na spomeniku. Treći su, pak, smatrali da bi za svaki spomenik trebalo da se opiše i razlog podizanja, odnosno da se jasno naglasi ko su bile žrtve a ko zločinci. Nakon skupštinske pauze i usaglašavanja stavova klubova odbornika Odluka je usvojena kao u prijedlogu, sa 18 glasova za i 1 glas protiv.

U uvodnom izlaganju u okviru razmatranja Informacije o radu Skupštine opštine Rogatica za 2013. godinu predsjednik SO Kemo Čamdžija rekao je da je u prošloj godini održano 12 sjednica, gdje su pored pitanja predviđenih Programom rada razmatrana i sva aktuelna pitanja koja su se nametala kao hitna. Čamdžija je izrazio zadovoljstvo prisutnošču odbornika, ali i svih ostali zainteresovanih zasjedanjima Skupštine. Informacija je usvojena – jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćen i Izvještaj o radu stalnih skupštinskih tijela, kao i Informacija o procesu privatizacije državnih stanova i realizaciji procesa registracije etažnih vlasnika. Rečeno je da je u proces privatizacije, po poslednjim ažuriranim podacima, ušlo ili može ući ukupno 820 stambenih prostora, dok u proces privatizacije nije ušlo 69 stanova. Proces registracije je tekao u skladu sa realnim mogućnostima i načinom organizovanja etažnih vlasnika, pri čemu je zvanični upis u Registar do sada izvršilo 37 zajednica. Pojedinačno gledano, na taj način, registrovano je 597 vlasnika stanova. To praktično znači da je od ukupnog broja do sada otkupljenih stanova (735), zvanično registrovano 81,22% stanova.

Prijedlog odluke o razrješenju članova Opštinske izborne komisije i Prijedlog odluke o imenovanju članova (nove) Opštinske izborne komisije razmatrani su jedinstveno. 18 odbornika glasalo je “za” dok je jedan bio “uzdržan”, tako da su novi članovi Opštinske izborne komisije 1. Dragica Cvijetić, diplomirani pravnik, predsjednik, 2. Darjana Jovičić, diplomirani inženjer informatike, člana i 3. Rifet Medošević, nastavnik srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti, član.

U daljem radu odbornici su imenovali dva člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Rogatica“ Rada Erića, diplomiranog ekonomistu i Nikodina Stojanovića, profesora biologije, te jednog člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i sport Rogatica Jadranka Vukovića, profesora fizičke kulture.

Nakon provedenog konkursa i izvršenog bodovanja 4 prijavljena kandidata Komisija za izbor i imenovanja Skupštini je predložila da za direktora JU Turistička organizacija opštine Rogatica u naredne 4 godine bude imenovan Nebojša Golić, što su odbornici i usvojili sa 13 glasova „za“ 5 glasova „uzdržan“ i 1 glas „protiv“.

U nastavku rada odbornici su usvojili Odluku o razrješenju direktora Centra za kulturu Olje Ostojić. Sekretar SO Rogatica Dragica Cvijetić obrazložila je da je donošenje Odluke neophodno zbog toga što je Okružni sud presudio da je obrazloženje Odluke nedovoljno. Zbog toga je Odluka ostala ista, ali je njeno obrazloženje sada znatno prošireno. Ovakva Odluka je usvojena sa 23 glasova „za“ i 6 glasova „uzdržan“.

U okviru obimnog dnevnog reda 16. Sjednice SO Rogatica odbornici su još prihvatili Odluku o imenovanju Tijane Motika za v.d. načelnika Odjeljenja za finasije Opštine Rogatica i Program korištenja sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2014. godinu.

Odborničkih pitanja i inicijativa nije bilo.