Opština Novo Goražde aktivno uključena u borbu protiv ekološkog kriminala

05.03.2014.

Tomislav Čarapić u Interpolu

ZNAČAJNA ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA

NOVO GORAŽDE – Opština Novo Goražde je aktivno uključena u realizaciju projekta THEMIS mreže, koji se bazira na izgradnji neformalne mreže za borbu protiv krivičnih djela u oblasti životne sredine.

Po riječima Tomislava Čarapića, koji u implementAciji ovog međugraničnog projekta zastupa Novo Goražde, inače načelnika za privredu ove opštine, osnivač THEMIS mreže je Regionalni Centar za životnu sredinu iz Mađarske, a glavni finansijer projektnih aktivnosti je Razvojna Agencija Austrije.

– Članice ove mreže su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora i Turska. THEMIS mreža se razvijala u okviru INECE mreže, a njena osnovna funkcija je borba protiv krivičnih djela u oblasti životne sredine na području jugoistočne Evrope, pojašwava Čarapić, dodajući da mreža operativno sarađuje sa INTERPOL-om, kao savjetnikom koji osigurava ekspertizu aktivnosti.

On naglašava da je Vlada Republike Srpske upoznata sa aktivnostima THEMIS mreže i da je dala saglasnost za nastavak projektnih aktivnosti.

– Kao predstvanik lokalne samouprave opštine Novo Goražde u svim aktivnostima vezanim za implementaciju ovog projekta potenciram veoma bitnu ulogu lokalne samouprave i probleme ekološkog kriminala, sa kojima se sve opštine suočavaju na lokalnom nivou, kaže Čarapić.

Čarapić precizira da je osnovni ciljevi mreže THEMIS je platforma za saradnju za upravljanje prirodnim bogatstvima i borba protiv krivičnih djela iz ove oblasti, povećanje svijesti u borbi protiv krivičnih djela protiv životne sredine, posebno u ilegalnoj sječi šuma, povećanje sposobnosti institucija koje primjenjuju propise u području zaštite životne sredine i prirode, zatim osiguranje većeg razumijevanja politike EU i globalne politike u pogledu zaštite šuma, te unapređenje i razmjena iskustava u otkrivanju, istragama i procesuiranju krivičnih djela protiv životne sredine, kroz regionalnu saradnju, kao i kroz edukaciju i razmjenu programa i stvaranje partnerstva sa sličnim mrežama.

Opštine Gornjeg podrinja bez sanitarnih deponija

– Na osnovu evropske povelje o lokalnoj samoupravi i principa supsidijarnosti, lokalna samouprava je najbliža žarištima problema životne sredine. Sa višim nivoima vlasti lokalne zajednice odgovaraju za dobrobit ljudi i prirode. Pravo zaštite životne sredine treba posmatrati kao jedinstvenu nadnacionalnu, nacionalnu i lokalnu cjelinu, kaže Čarapić, dodajući da su lokalne zajednice, posebno one koje su nerazvijene, „plodno tlo“ za ekološki kriminal.

On ističe da, na žalost, opštine Gornjeg podrinja spadaju u grupu lokalnih zajednica koje nemaju rješeno pitanje sanitarnog odlaganja komunalnog otpada, tako da se on odlaže na deponijama koje nisu sanitarno uređene i bez adekvatnog nadzora.

– Na području opština ovog područja nema izgrađenih prečistače otpadnih voda, a ni većina industrijskih postrojenja nema adekvatne ili nikakve prečistače otpadnih voda. Posebna problematika je u oblasti pustošenja šuma, te nezakonitog lova i ribolova, ocjenjuje Čarapić.

Tomislav Čarapić u Interpolu

Interpolov program za ekološki kriminal

On dodaje da su sklopu THEMIS projekta imali priliku da krajem januara ove godine posjete sjedište INTERPOL-a u Lionu i da se upoznaju sa aktivnostima ove organizacije u oblasti ekološkog kriminala.

– Odbor za ekološki kriminal INTERPOL-a osnovan je 1992. godine i bavi procesuiranjem raznih vrsta ekološkog kriminala, kao što su uništavanje biljnih i životinjskih vrsta, zagađivanje životne sredine (vode, tla, vazduha i ostalim vrstama ekološkog kriminala, pojašnjavajući da su dva temeljna instituta borbe protiv ekološkog kriminala INTERPOL-a: NEST mreža (nacionalna združena jedinica za ekološku bezbjednost) i ekološka poruka.