SO-e Rogatica – Pošao rebalans budžeta

29.06.2017.

so-rogatica-1

ROGATICA – Iako je tek na izmaku prvo polugodište tekuće godine, u Opštinskoj upravi u Rogatici već su najavili rebalans budžeta. S tim u vezi odbornici SO-e na danas održanoj sjednici usvojili su nacrt ovog dokumenta prema kome se predviđa porast prihoda za 7,08 posto u odnosu na planirane budžetom za 2017. i iznosi 6,5 miliona maraka ili za 430.000 više od plana za ovu godinu.

Osnovni razlog da se ide sa rebalansom reče načelnik Odjeljenja za finansije Tijana Brkić je očekivano povećanje naplate prihoda po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata i povećanja prihoda od komunalnih taksi za isticanje firmi.

Analogno povećanju prihoda, naglasila je Brkićeva, usklađeni su i rashodi pa će više sredstava biti izdvojeno za plate zaposlenih u kabinetu načelnika i Opštinskoj upravi saglasno izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora u organima uprave, isplatu po sudskim rješenjima za kredite JP “Vodovod i kanalizacija” i “Komrad”, socijalna davanja i neke druge sitnije troškove.

Prijedlog nacrta rebalansa usvojen je sa 11 glasova, a protiv je bilo 7 opozicionih odbornika na čelu sa 5 odbornika SDS-a.

Na ovoj sjednici svih 18 prisutnih odbornika jednoglasno donijelo je i nekoliko odluka. Tu je odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica i odluka o obrazovanju foruma bezbjednosti na području opštine na čijem čelu je načelnik opštine.

so-rogatica-2

Jednoglasno je usvojen i Protokol o postupanju i saradnji u slučajevima nasilja u porodici i nad djecom na području opštine koga će u ime SO-e potpisati predsjednik Đoko Razdoljac, a u ime Opštinske uprave načelnik opštine i predstavnici Policijske stanice, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Osnovne škole “Sveti Sava”, Srednjoškolskog centra “27. Januar” Dječijeg obdaništa i Udruženja žena “Snop” iz Gučeva.

Razmatrane su i prihvaćene i tri informacije. Radi se o informaciji o stanju zanatsko-preduzetničke djelastnosti, o obavljenoj proljećnoj sjetvi i o životnom standardu penzionera na poddručju opštine.

U informaciji o stanju u preduzetničkoj djelastnosti, koju je u kratkim crtama obrazložio načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Delivoje Đerić, rečeno je da na području opštine ima 189 registrovanih preduzetnika. To je za pet radnji više nego što ih je bilo prošle godine. Najviše je zanatskih radnji – 59 (lani 53), trgovinskih radnji 38 (lani 42), ugostiteljskih radnji 32 (lani 31) i ostalih djelatnosti 24 (lani 22). Tu su i tri pijačne tezge, koliko ih je bilo i lani, dvije auto-škole (lani takođe 2), 5 taksista (lani 4) i 9 auto-prevoznika (lani 8).

so-rogatica-3

Sa stanjem 31. maja ove godine u ovoj djeletnosti bilo je zaposleno je 265 radnika, što je za 10 manje nego lani.

I informaciju o proljećnoj sjetvi kratko je obrazložio Delivoje Đerić. On je tom prilikom rekao da je na području opštine zasijano ukupno 536 hektara zemljišta, ili za 15,5 posto manje nego prošle godine. Najviše je zasijano krompira – 270 hektara. Tu je i 73 hektara jare zobi, 35 hektara ječma i 105 hektara ostalog povrća. . “Agros” (32 ha), , “Agromont”(17) i “Solanum produkt”(13,5) sijali su uglavnom sjamenski, dok je “Agroplod” posijao 24,5 hektara merkantilog i nešto sjemenskog krompira. DOO “Tehnoprom” i ove godine zasijao je 8 hektara heljde.

Pažnju odbornika privukla je i informacija o životnim standardu penzionera, koju je obrazložio predsjednik Tomislav Hršum istakavši da stanje nije dramatično, ali nije ni dobro. Na području opštine živi nešto više od 2000 penzionera sa prosječnom penzijom oko 327 maraka. Do 300 maraka penziju prima 990 korisnika, što najbolje govori o tome kako živi najveći broj penzionera.

Hršum je, s obzirom na broj penzionera i njihove zasluge, predložio da se u narednom peirodu, po uzoru na Boračku organizaciju, sagleda mogućnost da Udruženje penzionera dobije status od posebnog interesa i uđe u red stalnih korisnika budžeta.

Ovaj prijedlog je u načelu podržan, ali da se to detaljno ispita i na nekoj od naradnih sjednica o tome odlučuje.