SO-e Rogatica – Opštinarima pune ruke posla

25.02.2022.

ROGATICA – Informacija o stanju zaprimljenih, riješenih i neriješenih predmeta iz oblasti upravnog postupka i uspješnosti opštinske uprave u ostalim poslovim tokom prošle godine bila je danas u centru pažnje odboprnika SO-e Rogatica na redovnoj sjednici.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu Andrijana Nešković tim povodom rekla je da je Opštinska uprava tokom prošle godine imala na rješavanju 4218 predmeta u upravnom postupku, od kojih je 1644 po zahtjevu stranaka i 2574 po službenoj dužnosti. Osim toga tu je i 34.003 „ostalih“ predmeta kojim se bavila Opštinska uprava i po tome je prošla godina bila rekordna u periodu 2016-2021.godina.

Predmeti po zahtjevu stranaka riješeni su u 98,5 posto. Ostla su neriješena 24 predmeta od kojih se 18 odnosi na ostvarivnje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Što se tiče predmeta koji su pokrenuti po službenoj dužnosti, oni su riješeni 99,7 posto. Ostlo je neriješeno 7 predmeta ili tek nekih 0,27 posto.

U cjelini gledano, Opštinska uprava imala je dosta posla i obavila ga je u preko 99 posto u prvostepenom postupku. Da se radilo stručno, racionalno i efikasno, pokazuje podatak da su uložene svega 23 žalbe, od kojih je u drugostepenom postupku, 17 odbijeno kao neosnovane. Dvije su usvojene i vrćene na ponovni postupsk . Ostalih 5 su još u toku rješavanja.

Ova Informacija i izvještaji o radu tokom 2021. godine tržišnog, saobraćajnog, veterinarskog i inspekora za hranu i komunalne policije, nakon uvodnih napomena koje je dala načelnik Odjeljenja za inspekcijske posslove Željka Kojić, usvojena jednoglasno glasovima i pozicije i opozicije svih 19 prisutnih odbornika, koliko ih i ima u ovom sazivu.

Govoreći o radu opštinskih inspektora Kojićeva je napomenula da Odjeljenje koje objedinjava njihov rad broji 9 izvršđilca, od čega 5 inspektora i četiri komunalna policajca. Zbog pandemije viusa „Kovid 19“ inspektori i komunalni policajci uz redovan rd vršili su nadzor i nad sprovođenjem prventivnih epidemioloških mjera.U roku, 2021, izvršeno je 811 pregleda. Od toga 680 izvršili su inspektori, a 131 komunalni policajci.

Od ukupnog broja izvršenih pregleda u 691 utvrđeno je uredno stanje, dok su u 120 pregleda utvrđene određene nepravilnosti ili nedostaci. Iako je osnovna zadaća rada inspektora i komunalne policije preventivno djelovanje, izdata su 23 prekršajna naloga na iznos od 21.100 maraka.