Usvojen Regulacioni plan za proširenje gradskog groblja

23.03.2022.

NOVO GORAŽDE – Na juče održanoj, prvoj redovnoj sjednici u aktuelnom sazivu Skupštine opštine Novo Goražde, odbornici su usvojili Regulacioni plan za proširenje gradskog groblja u Donjoj Sopotnici. Prema riječima Stojanke Andan, šefa resornog Odsjeka nadležnog za poslove prostornog uređenja, radi se o bitnom prostorno-planskom aktu sa čijim usvajanjem može da otpočne postupak eksproprijacije zemljišta u svrhu proširenja gradskog groblja, te dodala da Opština predmetnim postupkom rješava dugogodišnji problem prenatrpanosti grobnih mjesta koji je lako mogao da izraste i u nemogućnost daljeg sahranjivanja na ovom groblju. Sljedeći korak u postupku proširenja groblja je podnošenje prijedloga za utvrđivanje opšteg interesa, gdje će odluku o utvrđivanju tog interesa donijeti Vlada Republike Srpske. Sam postupak eksproprijacije, prema Zakonu o eksproprijaciji, će u ime Opštine voditi Pravobranilaštvo Republike Srpske.

Donešena je i Odluka o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Novo Goražde za 2022. godinu , kao i visini stope poreza na nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost takođe za 2022. godinu. Obje stope ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodne godine i iznose 0,06 %.

Skupština je juče usvojila i jako bitnu odluku o finansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture opštine Novo Goražde, kao i program razvoja sporta opštine Novo Goražde za period od 2021-2025 godine. Šef Odsjeka nadležnog za poslove društvenih djelatnosti, Tomislav Čarapić, je istakao da se usvajanjem ovih akata stiču uslovi za unapređenje i jačanje razvoja sporta u Opštini, te da se u narednim godinama sa pravom mogu očekivati novi takmičarski uspjesi u svim sportovima gdje imamo registrovane sportske klubove, odnosno da će u sljedećem periodu nesumnjivo doći i do osnivanja novih sportskih klubova iz grana sporta koje do sada nisu bile zastupljene u Opštini, a tu se prije svega misli na košarku i odbojku.

Od ostalih bitnijih tačaka dnevnog reda, treba napomenuti da je tokom održavanja sjednice Skupština usvojila i Odluku o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim taksama i Odluku o izmjeni i dopuni odluke o administrativnim taksama, čime je izvršeno njihovo usklađivanje sa izmjenama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o administrativnim taksama, te da su donešene i odluke o visinama plata i naknada za funkcionere i odbornike.

Na jučerašnjoj sjednici je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke „Božidar Goraždanin“, za 2020. godinu, te Program rada ove ustanove za 2021. godinu. Razlozi kašnjenja usvajanja pomenutih akata leže u činjenici da je Skupština opštine konstituisana sa više od godinu dana zakašnjenja.

Sjednica je otpočela sa radom u 9.00 časova, a završena je u 11.25 časova.