Konkurs za izbor zvaničnog turističkog suvenira opštine Rogatica

12.02.2015.

Rogatica

I Predmet konkursa

Predmet Konkursa je izbor zvaničnog turističkog suvenira opštine Rogatica.

Suvenir treba da bude lako prepoznatljiv i vizuelno upadljiv, da je odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine i da izražava autentične prirodne i turističke atraktivnosti opštine Rogatica.

Suvenir treba da bude izrađen od materijala prema ideji autora, sa opisom izrade, veličine, boje i materijala od kojeg će se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti samo stabilni i ekološki prihvatljivi materijali, npr. keramika, kamen, metal, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir, itd.

Suvenir treba da bude prilagođen mogućnosti masovne proizvodnje.

II Uslovi konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju sva pravna i fizička lica, izuzev članova Komisije za izbor zvaničnog turističkog suvenira opštine Rogatica i njihove uže porodice.

Autor treba dostaviti jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, sa objašnjenjem ideje, a dostavljanje prijedloga vrši se na sljedeći način:
– u zatvorenoj koverti (kutiji) sa naznakom „Konkurs za suvenir“, dostavlja se suvenir sa šifrom autora, anonimno bez imena i oznaka autora,
– u posebnoj, zatvorenoj koverti, priloženoj uz kovertu ili kutiju, označenu istom šifrom, dostavljaju se kontakt podaci o autoru uz naznaku „Suvenir – podaci o autoru“ sa sljedećim podacima: podaci o autoru (ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona, e-mail), opis materijala i postupak izrade i pakovanja i izjava sa potpisom autora da je predloženi rad autorsko djelo.

Svaki autor može dostaviti više prijedloga. U tom slučaju, svaki rad mora biti dostavljen kao posebna pošiljka i na način utvrđen u tački II ovog Konkursa.

III Postupak izbora turističkog suvenira

Blagovremeno prispjele prijedloge ocjenjivaće Komisija za izbor suvenira, koju će činiti članovi Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Rogatica. Ukoliko Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Rogatica utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijeće odluku o dodjeli jednokratnih otkupnih nagrada, i to:
– prva nagrada – 300,00 konvertibilnih maraka,
– druga nagrada – 200,00 konvertibilnih maraka, i
– treća nagrada – 100,00 konvertibilnih maraka.

U slučaju da suvenir bude izabran, autorska prava, odnosno pravo na komercijalno iskorišćavanje istog, prelaze na JU Turistička organizacija opštine Rogatica, a što će istovremeno sa isplatom nagrada biti regulisano i posebnim ugovorom.

Postoji mogućnost da se sa autorom nagrađenog rješenja, ukoliko autor može proizvoditi suvenir koji je nagrađen i otkupljen, sklopi i Ugovor o izradi suvenira.

Svi učesnici će biti obavješteni o rezultatima konkursa, a takođe i javnost, putem javne izložbe svih prispjelih radova.

Autori čiji radovi ne budu izabrani, dužni su da u roku od 8 dana od dana zaključenja javne izložbe lično preuzmu svoje uzorke i idejna rješenja koje su dostavili.

U slučaju da konkursna komisija odluči da ni jedan od prispjelih prijedlga ne zadovoljava kriterijume konkursa, komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno rješenje, kao i mogućnost preraspodjele konkursnih nagrada.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je suvenir plagijat, Komisija zadržava pravo da poništi Odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

IV Rok za dostavljanje radova i donošenje odluke o izboru

Konkurs je otvoren do 20. marta 2015. godine, do 15,00 časova.

Radovi se dostavljaju poštom ili lično, na adresu:
JU Turistička organizacija opštine Rogatica
Ul. Srpske Sloge bb
73220 Rogatica.

Radovi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavljeni u formi i na način pod uslovima utvrđenim u tački 2. ovog Konkursa, neće biti ocjenjivani.

Svi učesnici će biti pismeno obavješteni o rezultatima Konkursa. Prijedlozi suvenira koji ne budu izabrani će biti vraćeni autorima, uz moguć otkup suvenira na prijedlog Komisije.

Dodatne informacije se mogu dobiti neposredno u JU Turistička organizacija opštine Rogatica, putem telefona 058/420-581 i 058/420-582, ili putem elektronske pošte turizamrg@yahoo.com.

Prijavom na Konkurs učesnici bezuslovno prihvataju sve uslove Konkursa.