Odluka o naknadi za porodice sa petoro ili više djece

12.03.2019.

ČAJNIČE – Skupština opštine Čajniče donijela je odluku o naknadi za porodice sa petoro ili više djece na području opštine, za 2019. godinu.

Pravo na ovu naknadu imaju porodice (majke) sa petoro ili više djece koje imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Čajniče najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, kao i da najmanje jedno dijete ima manje od 15 godina.

Uz zahtjev za naknadu potrebno je dostaviti:
– izvod iz Matične knjige rođenih za svako dijete
– kopiju lične karte podnosioca zahtjeva(majke)
– uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva(majke)
– broj žiro-računa

Naknade će iznositi:
– za petoro djece 50 KM svaki mjesec do kraja godine
– za šestoro djece 100 KM
– za sedmoro i više djece 150KM

Zahtjev se može podnijeti tokom čitave godine, ali se preporučuje da se podnese što prije radi formiranja spiskova.